Search
 • Anita Péková

Fyzické osoby a ich druhy príjmov – Autorské honoráre

Updated: Feb 3, 2019

Daňové priznania sa nám pomaličky blížia, spracovali sme preto pre Vás bližší pohľad na príjmy fyzických osôb – časť prvá Autorské honoráre.

Pri fyzických osobách (ďalej len ako FO) rozlišujeme tieto druhy príjmov:

 • Príjmy zo závislej činnosti - zo zamestnania - § 5 Zákona o dani z príjmu (ďalej len ako ZDP).

 • Príjmy - § 6 ZDP:

- SZČO,

- príjmy podľa osobitných predpisov - napr. lekár, znalec,

- príjmy podľa Autorského zákona,

- príjmy z prenájmu,

- ďalšie príjmy.

 • Príjmy z kapitálového majetku - § 7 ZDP, napr. úroky, výnosy z CP...

 • Príjmy ostatné - § 8 ZDP:

- napr. príjem z predaja nehnuteľnosti,

- príležitostné príjmy, napr. ceny z verejných súťaží, výhry z reklamných súťaží....


Príjmy podľa Autorského zákona – príjmy autorov

Autori alebo umelci môžu mat dva druhy príjmov:

 • príjem za vytvorenia diela a podanie umeleckého výkonu (aktívne príjmy) - § 6 ods.2 písm. a) ZDP,

 • príjem za udelenie súhlasu na použitie diela a použitia umeleckého výkonu (pasívne príjmy) - § 6, ods. 4 ZDP.,


Zákon o Dani z príjmov umožňuje zdanenie týchto príjmov 2 spôsobmi:

1. zdanenie zrážkovou daňou 19 % pri vyplatení honoráru:

 • daň odvedie platiteľ honoráru,

 • autor dostane príjem ponížený o túto daň,

 • autor bude nemusí tento príjem neuvádza v daňovom priznaní,

 • základom dane je príjem ponížený o príspevok do umeleckých fondov (2 %),

 • príjem zdanený zrážkovou daňou nie je súčasťou vymeriavacieho základu na účely odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

2. zdanenie v daňovom priznaní fyzickej osoby:

 • tento spôsob sa môže použiť iba v prípade, ak autor uzavrie s objednávateľom písomnú dohodu o neuplatnení zrážkovej dane pred vyplatením príjmu,

 • túto dohodu musí platiteľ honoráru oznámiť správcovi dane do kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola táto dohoda uzavretá, na predpísanom tlačive FR SR,

 • tento príjem autor uvedie a zdaní vo svojom daňovom priznaní,

 • autor si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 %, max. 20 000 € za zdaňovacie obdobie,

 • paušálne výdavky si môže uplatniť iba daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH.

Príklady autorských honorárov:

 • vystúpenie umelcov,

 • zamestnanecké dielo – dielo vytvorené autorom, ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov PO alebo štatutárnym orgánom PO,

 • príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie

 • vytvorenie literárneho diela,

 • počítačový program, databáza, kartografické dielo vytvorené celé alebo sčasti na objednávku – objednávateľ sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa – výlučne na účel autorského práva,

 • príjmami z vytvorenia diela alebo z podania umeleckého výkonu sú aj príjmy dosiahnuté na základe iných zmlúv, ktoré majú znaky duševného vlastníctva a nejde o príjmy zo závislej činnosti.

 • rôzne tantiémy,

 • mnoho ďalších.

Informácie o autorskom práve a právach s nimi súvisiacimi môžete nájsť na informačnom portáli: http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk.


Problematika zdaňovania príjmov fyzických osôb je veľmi obsiahla z dôvodu rôznorodosti príjmov a režimov ich zdaňovania.


Neváhajte nás kontaktovať pri akejkoľvek otázke, sme tu pre Vás a radi Vám pomôžeme.

Váš SEDAM tím

www.sedam.sk

www.lepsieucto.com

7 views0 comments
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon